ناصر دستياری

خانه کارهای من

دار و ندار من

اين جا خانه  دار وندار من است. حاصل يک عمر کارهای پراکنده. از تعداد زيادی  سفرنامه به گوشه و کنار دنيا گرفته تا کليِپ های نمايشی،  چند داستان و شعرهایی کوتاه.  از عکس هايی که برای راحتی تماشا به صورت کليپ در آمده اند تا نغمه هايی که در سالهای دور ساخته ام.

 اين جا  دکه ای برای تماشا و خزانه ای برای کارهایم است. کارهايی که برای آفرينش آنها عمری را صرف کرده ام.  

 

تازه ترين کار من

  چاقو سروده ها  

درست است که دسته ام را  نمی برم

اما چه چاره جز دریدن

وقتی مرا تنگ در آغوشت می فشاری.